Smluvní podmínky

1. Těmito smluvními podmínkami se řídí práva a povinnosti registrovaného uživatele služby sdílení uživatelských videí na LiveMems.cz , který si vytvořil účet na www.livemems.cz 

(dále jen “Uživatel”) a poskytovatele této služby, společnosti LiveMems, s.r.o. se sídlem Kosmonautů 413/11, Brno  625 00  IČ 29376378, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně,oddíl C, vložka 76758 (dále jen “Poskytovatel”).

2. Tyto smluvní podmínky jsou součástí smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem jejíž platnost nastane v souladu s § 52 a násl. občanského zákoníku tím, že Uživatel pro zřízení svého účtu na webových stránkách www.livemems.cz vyplní všechny požadované registrační údaje, vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, projeví vůli stát se uživatelem jedné nebo více služeb a jeho projev vůle je doručen Poskytovateli. Pokud si vytváří účet na www.livemems.cz  osoba mladší 16ti let, je tato osoba povinna k registraci doložit prohlášení jejího zákonného zástupce o souhlasu se zřízením tohoto účtu. Osoba mladší 16ti bere na vědomí, že bez doloženého svolení zákonného zástupce jí může být její účet zrušen.

3. Poskytovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uživatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

4. Poskytovatel poskytuje Uživateli službu spočívající v umožnění prostoru k ukládání vlastních videí vytvořených Uživatelem do webových stránek www.livemems.cz,  nebo nahráním videí přímo přes webové stránky na adrese www.livemems.cz .

5. Služby uvedené v čl. 4 jsou poskytovány Uživateli bezplatně, a to na základě jeho registrace a jeho souhlasu s těmito Smluvními podmínkami.

6. Uživatel bere na vědomí, že jím ukládaná videa nebo jejich části a krátké textové zprávy nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky a že nebude umísťovat a šířit soubory a jiné informace, které zejména:
a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;
b) vedou k nekalému soutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo jsou způsobilé tak učinit;
c) obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
d) obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
e) obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;
f) obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;
g) obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
h) obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
i) obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
j) obsahují pornografická díla;
k) obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
l) podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;
m) popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.

7. Uživatel se zavazuje, že při vytváření videí a textových zpráv:
a) bude respektovat osobnostní práva chráněná podle ust. § 11 a násl. občanského zákoníku a práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby podle ust. § 19b občanského zákoníku
b) bude respektovat všechny platné zákony České republiky
c) bude se řídit principy novinářské etiky a bude usilovat o vyvážený a objektivní přístup k událostem, bude ověřovat zdroje svých informací a žádnou osobu bezdůvodně neosočí a že videa a textové zprávy budou obsahovat pravdivé a nezkreslené informace
d) výkon ústavního práva na případnou kritiku obsaženou ve videích či textových zprávách uživatele nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzických a právnických osob a bude prováděn tak, aby nebyly překročeny meze věcné a konkrétní kritiky, která je současně přiměřená co do obsahu a forem, zejména co do použití výrazů, formulací a spojení.

8. Uživatel nesmí do svých souborů a jiných informací vkládat jakoukoliv reklamu, za reklamu se považují i odkazy na jiné servery. Odkazy na Facebook a jiné sociální sítě ve videích nejsou považovány za reklamu. Uveřejňování reklamy při užití videí je vyhrazeno pouze Provozovateli serveru, pokud není dohodnuto jinak.

9. Prostor poskytnutý uživateli je určen pro umístění a provozování videí uživatele a není určen pro zálohování dat.

10. Poskytovatel služeb podle čl. 4, které spočívají v ukládání informací (souborů) poskytnutých uživatelem, odpovídá podle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

11. Podle ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů poskytovatel služeb uvedených v čl. 4 není povinen dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

12. Za účelem zajištění výše uvedených povinností stanovených zákonem Poskytovatel služby v případě, že se nějakým způsobem dozví o existenci souborů nebo jejich částí nebo jiných informací uživatelů, které porušují tyto smluvní podmínky je neprodleně smaže. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, který by tímto postupem uživateli vznikla nebo vzniknout mohla.

13. V případě, že se uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s čl. 6, 7 a 8 těchto Smluvních Podmínek, bude smlouva mezi ním a Poskytovatelem po předchozím upozornění neprodleně ukončena a Poskytovatel je oprávněn zrušit účet Uživatel na www.livemems.cz,

14. Poskytovatel neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz služeb, jejich dostupnost, ani rychlost připojení.

15. Poskytovatel není povinen zálohovat videa a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním.

16. Poskytovatel si vyhrazuje právo na smazání souborů.

17. Při registraci je uživatel povinen uvádět pravdivé údaje. Uživatel uděluje tímto Poskytovateli i svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů. Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem provozování služby a při užití videí pro účely vysílání. Uživatel souhlasí se skutečností, že Uživatelem poskytnuté osobní údaje a videa budou v rámci služby a při užití ve vysílání zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Uživatel touto smlouvou postupuje společnosti LiveMems s.r.o. exkluzivní a teritoriálně a časově neomezená oprávnění na videa nahraná na server www.livemems.cz,  a  k výrobě příspěvků k jejich využití LiveMems s.r.o. k volné ruce, a to v celku nebo jejich částí, zejména následujícími způsoby užití.

a) oprávnění ke sdělování veřejnosti podle § 18 a násl. autorského zákona, a to šíření vysíláním všemi technologickými postupy v době schválení těchto smluvních podmínek známými, jako sestřih, jako součástí jiného pořadu i společně s jinými pořady, v nezměněné nebo upravené podobě, v libovolných jazykových verzích dabovaných nebo opatřených titulky, s uvedením sponzorů, se zřetelně oddělenými reklamními bloky vloženými mezi části pořadu, a to libovolně často,

b) oprávnění k pořízení libovolného množství zvukových a zvukově obrazových rozmnoženin přepisem Videí včetně hrubých materiálů v podobě uvedené v pism. a) shora jakýmkoli v době souhlasu se smlouvou známým technologickým postupem (včetně video on demand a jiných multimediálních práv), oprávnění užít záběry z Videí na přebalu nosičů těchto záznamů, oprávnění k výměně těchto rozmnoženin a k jejich šíření formou prodeje, pronájmu a půjčování, filmovou distribuci, veřejným předváděním komerčním i nekomerčním způsobem prostřednictvím reprodukčních přístrojů všeho druhu, pro účely všech forem reklamy a propagace, 

c) oprávnění k užití při výrobě a rozmnožení propagačního a reklamního materiálu všeho druhu pro účely šíření Videí, případně tzv. "hrubého materiálu" (údajů o jejich obsahu, propagačních klipů, programových upoutávek apod.) všechna práva použít jména a podoby tvůrčích profesí Uživatelů videí pro tyto účely a k šíření tohoto materiálu všemi v době souhlasu známými způsoby, např. uveřejnění v médiích, v tiskových materiálech, v teletextu, v síti Internet apod.,

e) oprávnění k poskytnutí všech shora uvedených oprávnění zcela nebo zčásti osobám v tuzemsku a zahraničí. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Poskytovateli  na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Poskytovatele.

18. Smlouva uzavřená podle těchto Smluvních Podmínek se řídí právním řádem České republiky. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to i bez předchozího upozornění. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních Podmínek. Na změnu Smluvních Podmínek je Poskytovatel povinen Uživatele upozornit nejpozději 15 dní předem. V případě, že uživatel nejpozději do 10 dnů od upozornění na změnu Smluvních ujednání nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, budou se vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem nadále řídit změněnými Smluvními Podmínkami; v opačném případě je Poskytovatel oprávněn smlouvu jednostranně ukončit, a to k 10. dni ode dne upozornění uživatele na změnu Smluvních Podmínek. Ukončením smlouvy nezaniká licence poskytnutá Uživatelem dle bodu 4 těchto Smluvních Podmínek pro videa a textové zprávy, která Poskytovatel zařadil v době účinnosti smlouvy do vysílání.

19. Smlouvu je možno také ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany Uživatele. Smlouva je ukončena okamžikem, kdy Uživatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen Provozovateli. Výpovědní lhůta činí v tomto případě 2 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po podání výpovědi. Výpovědí smlouvy Uživatelem nezaniká licence pro užití videí Uživatele, která Poskytovatel zařadil do vysílání v době účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.